top of page
Image by Stefan Steinbauer

הלימודים

עולם

משפטים במרכז הבינתחומי

פרטי התכנית:

ניתן למצוא את פרטי התוכנית כאן.

תנאי קבלה:

ציו 85 בתואר ראשון.

הקלות לחובלים:

קבלה ללא פסיכומטרי, פטור ממיקרו כלכלה, פטור מהחובה לשלב תואר נוסף, מלגה, פטור מקורסים באנגלית.

בוגרים שלמדו במוסד:

מיכאל הרשקוביצי.

bottom of page