top of page

ארגון בוגרי קורס חובלים - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות (להלן: "המדיניות")

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "מגדלור" – אתר ארגון בוגרי קורס חובלים (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומתופעל על ידי ארגון בוגרי קורס חובלים (להלן: "העמותה"), ומספק למשתמש בו תכנים ומידע בקשר עם מטרות העמותה (כמפורט בתקנון העמותה), פעילויותיה, מיזמים בהובלת העמותה ובוגריה, הדרכים בהן ניתן ליטול חלק בפעילויות, ביצוע תרומות, והגשת בקשת חברות בארגון ובקהילת הבוגרים של העמותה בכפוף לתנאי החברות כמפורט בטופס ההרשמה ובתקנון העמותה. בנוסף לאתר, העמותה מפעילה קבוצת פייסבוק (Facebook סגורה לחברי העמותה (להלן: "קבוצת הפייסבוק") (להלן ייקראו יחדיו: "השירותים"). השימוש באתר והשירותים כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה ("תנאי השימוש") ועל כן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה, ככל שהמדיניות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך האמור בה מתייחס לנשים וגברים כאחד/ת. בעצם כניסתך לאתר, שימושך בו, הרשמתך אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש. אם אינך מוכן להיות מחויב לתנאים אלה, אל תיגש, תירשם או תשתמש באתר ו/או בשירותים. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן הנוגד את תנאי השימוש שלהלן ו/או באופן שלא הותר בתנאי השימוש במפורש, אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב.

 1. שימוש באתר

על ידי שימוש באתר אתה מצהיר כי: (א) אתה בגיל כשירות משפטית; (ב) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה; (ג) כל המידע הדרוש שאתה שולח או מפרסם כדי להשתמש בשירותים הוא מדויק, נכון ומלא, ואתה תשמור על נכונות המידע ועדכונו בכל עת. אם העמותה מצאה שיש סיבה להאמין כי אינך זכאי להשתמש בשירותים או שאתה הופך לבלתי כשיר, ייתכן שהשימוש שלך יושעה ללא הודעה מוקדמת, והחשבון שלך עשוי להיות מושעה, להיחסם ו / או להימחק,  וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.  

 1. תנאים כללים

המשתמש מתחייב כי השימוש על ידו באתר, בתכני האתר ובשירותים על ידו או מי מטעמו יעשה בכפוף להנחיות, כדלקמן:

 • השימוש באתר ובתכניו יעשה אך ורק למטרות המותרות כמפורט בתנאי השימוש ובכפוף לכל חוק לרבות דיני הגנת הפרטיות החלים על סוג המידע באתר. 

 • חל איסור מוחלט להתחזות לאדם או גוף כלשהו באופן שקרי ומטעה שיש בו לסתור ו/או לפגוע במטרות העמותה, שירותיה ופעילויותיה לרבות במטרה לפגוע במשתמשים האחרים באתר. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לקבל חבר לעמותה בכל מקרה של אספקת מידע או חשד לאספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין.

 • אין לבצע כל שימוש באתר אשר עלול לגרום להפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר ו/או המשתמשים בו, בכל אמצעי, לרבות העלאה או הפצה של וירוסים, פריצות, תוכנות אוטומציה (בוטים); תוכנות פרסום, תוכנות ריגול, תולעים, סוסים טרויאניים, חוטבי מקלדת, פצצות זמן וקוד זדוני אחר; חל איסור מוחלט על השימוש בכל יישום מחשב ו/או תוכנה ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג   Crawlers, Robots וכדומה, אשר מטרתן חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. יודגש, כי אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 

 • אין לבצע כל שינוי, עיבוד, העתקה, פירוק, הרכבה מחדש, או תרגום של מרכיבי האתר ביחד או לחוד, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת מראש ובכתב על ידי העמותה.

 • אין להציג את תכני האתר בדרך המשנה את עיצוב האתר, מחסירה ממנו תוכן או מוסיפה עליו, ובפרט הצגת פרסומות ותכנים מסחריים. חל איסור מוחלט על שימוש באתר לצורך הצעת הצעות לא רצויות, פרסומות, שליחת דואר זבל בדרך האתר ו/או באופן ישיר למשתמשי האתר. אין להשמיץ, להטריד, להתעלל, לאיים או להונות את משתמשי האתר ו/או לאסוף או לנסות לאסוף מידע אישי אודותיהם ללא הסכמתם, או להשתמש באתר ו/או בשירותים לכל שימוש מסחרי, אלא לשימוש אישי בלבד;

 • אין למסור נתונים או להעתיק את דפי האתר או כל תוכן באתר, לאסוף, לאחסן, לסחור ו/או למכור כל מידע אישי או מידע אשר פורסם ו/או נמסר על ידי המשתמשים באתר, לרבות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, ו/או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור העמותה לכך מראש ובכתב. אין לבצע קישור (Link) לאתר, אלא אם זה  קישור לדף הבית של האתר המאפשר צפייה ושימוש באתר באופן שהינו זהה לכניסה ישירה אליו. אין להציג ו/או לפרסם תכנים מהאתר או קישורים לתכנים בתוך האתר בכל דרך אחרת שאינה כמתואר לעיל.

 • אין להנדס לאחור, לפרק או לנסות בכל דרך אחרת לגלות את קוד המקור של השירותים או כל חלק מהם, למעט ורק במידה שפעילות זו מותרת במפורש על פי החוק; אין לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור נגזרות המבוססות על השירותים או כל חלק מהם, למעט ורק במידה שהגבלה זו אסורה במפורש על פי החוק; 

 1. קניין רוחני

חל איסור מוחלט לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר בין אם שייכת לעמותה או לצדדים שלישיים כלשהם שנתנו הרשאה לעמותה לעשות בהם שימוש באתר. זכויות היוצרים ביחס לאתר, לרבות עיצובו ו/או סימניו המסחריים ו/או כל פעולה אחרת הייחודית והבלעדית לעמותה, שמורים לעמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את דפי האתר ו/או לבצע בהם ו/או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, וזאת ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה. חל איסור מוחלט להכניס באתר שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לבצע בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לפרסם למכור ו/או להשכיר ו/או למסור לצד שלישי, בין אם במישרין ובין בעקיפין, כל חלק מן האתר בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אמצעים אלקטרוניים ו/או מכאניים ו/או אופטיים ו/או אמצעי צילום ו/או הקלטה ו/או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. כל המידע המופיע באתר, נמצא בבעלותה הבלעדית של העמותה ו/או של צד שלישי, שהעניק לעמותה הרשאה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כהקניית רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של העמותה ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין. מסירתם של תכנים על ידי המשתמשים למטרת פרסומם באתר, מהווה אישור בעצם מסירתם לפרסום. משתמש מוסר התוכן מצהיר, כי הינו בעל כל הזכויות בתוכן האמור, וכי המשתמש מוסר התוכן הינו בעל ההרשאה המתאימה למסור את התוכן לפרסום ולהעניק זכויות שימוש בתוכן האמור. יודגש, כי מסירתם של תכנים לפרסום מקנה לעמותה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או למסור לציבור ו/או לעבד ו/או לערוך ו/או לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך, לפי שיקול  דעתה הבלעדי, באתר ו/או בדפוס ו/או במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, וללא צורך בקבלת הרשאה נוספת כלשהי. יובהר כי אין לעמותה כל אחריות בגין שימוש ו/או פרסום של תכנים על ידי משתמשי האתר ו/או עבור מידע שנמסר על ידיהם.

 

 1. הצטרפות למערכת "הנמל" ולארגון בוגרי קורס חובלים 

מבין השירותים מציעה העמותה לבוגרי קורס חובלים בלבד, הצטרפות למערכת "הנמל" אשר הינה רשת  חברתית - עסקית של העמותה לקידום חבריה (להלן: "הנמל"). הצטרפות לנמל מהווה הגשת בקשת חברות לעמותה, אישור החברות וההצטרפות הינו בשיקול דעתה המלא של העמותה, העמותה רשאית שלא לקבל מי מבין מגישי בקשת ההצטרפות (להלן: "המועמד"). ההצטרפות מותנית בתשלום דמי החבר, כפי שאלו יעודכנו על ידי העמותה מעת לעת. . דמי החבר ישולמו דרך קישור המופיע בעמוד ההצטרפות. תשלום דמי החבר יעשה בכרטיס אשראי ועל ידי בעל הכרטיס בלבד. אישור החברות יהיה כפוף לאישור התשלום על ידי חברת האשראי. בעת ביצוע ההרשמה, יידרש המועמד להזין פרטים מסוימים, לרבות מידע אישי כהגדרת מונח זה בחוק, ובין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ומחזור קורס חובלים. המועמד מאשר כי הפרטים שהוזנו לצורך ביצוע ההרשמה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, והוא מסכים כי מסירת הפרטים האישיים לצורך ביצוע ההרשמה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. על ידי רישום לנמל המועמד מצהיר כי הוא מאשר את תקנון העמותה וקבלת דיוור באמצעי הקשר השונים על ידי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות העמותה, אירועים, קבוצות עניין, פרסומים מקצועיים, הטבות לחברי העמותה וכיוצא בזה (להלן: "הודעות שירות"). המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לעמותה בשל כך. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למועמד, כתוצאה משימוש  שלא על פי תקנון זה.

 1. שינויים באתר ו/או השירותים 

העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו מעת לעת ובכל שזמן, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. למשתמש האתר ו/או לכל מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המשתמש ו/או נזקים ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים תוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל העמותה ו/או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, בין היתר, עבור עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש האתר ו/או למי מטעמו ו/או לרכושו עקב כך. 

 1. אחריות העמותה לאתר, לתוכנו ולשירותים

העמותה עושה כל מאמץ שהמידע והתכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים ומהימנים. אולם, ייתכנו שיבושים ואי דיוקים, בין היתר עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת, כי העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר או קישורים לאתר, לרבות מהימנותו של התוכן, דיוקו או השפעתו על משתמשי האתר או צדדים שלישיים. כמו כן, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו בין אם כתוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

זאת ועוד, מומלץ לנהוג בזהירות רבה בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. על המשתמש מוטלת האחריות והחובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע כל פעולה בהסתמך על התכנים המפורסמים באתר. במקרים בהם מפרסמת העמותה מידע שימושי, יהא על המשתמש ליצור קשר ישירות עם צד ג' הרלוונטי לצורך אימות המידע. יובהר, כי פרסום מידע מכל מין וסוג אינו מהווה עצה מקצועית ולעיתים התוכן ו/או המידע המוצגים באתר משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות ו/או עקיפות שעלולים להיגרם למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו מחשיפה לתוכן או שימוש בו. כמו כן, משתמשי האתר מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד. 

 1. מדיניות הפרטיות 

העמותה מחויבת להגן על פרטיותם של המשתמשים והמידע האישי שלהם. מדיניות הפרטיות של עמותה מפורטת במסמך נפרד, כפי שיתעדכן עת לעת באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

המידע הנאסף-

 בעת ביקור באתר יכול הגולש לעשות ערב רב של דברים. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא“ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, תחום עיסוק, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו“ב. במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי הפרטים האמורים, כולם או חלק מהם, רשאי הגולש לפנות בדוא“ל לכתובת: Info@hovlim.com.

במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות, או כדי לרכוש פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שלו. הגולש עשוי להתבקש לספק/ למסור את פרטי כרטיס האשראי/ החיוב שברשותו או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/ החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, ברשת/באינטרנט, הגולש מתבקש לא לבצע רכישה מקוונת ברשת האינטרנט באמצעות האתר, הגולש מוזמן/מתבקש לפנות בדוא“ל לכתובת: Info@hovlim.com בכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם העמותה, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף. 

במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, העמותה מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה.

נתונים אחרים או מידע אחר הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש/המשתמש, באמצעות האתר, נמצאים בשימוש האתר/העמותה) או ע“י צד שלישי המספק שירותים אלו עבור האתר/העמותה, בכדי לספק את השירותים התוכניות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש/המשתמש ונשמרים על ידה. כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.

שירותים של רשתות חברתיות אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות (Services Network Social ,להלן: SNS) ,שעשויים להיות משולבים עם האתר, העמותה/האתר, יכולים ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם. 

חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר. יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה, מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. 

על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים אלו. שיתוף חברים בכפוף/בהתאם להגדרות הפרטיות שהגולש הגדיר בחשבון SNS ,באפשרותו של הגולש לשלוח מייל לחבר ולשתף אותו בתוכן SNS מסוים או בחומרים אחרים שהגולש יבחר לשתף עם אותו חבר. אם הגולש יבחר לעשות שימוש באפשרות זו של השירותים אותם מספקים באתר, הגולש מתבקש למסור את שם החבר, כתובת אינטרנט ו/או את פרטי משתמש וסיסמא של SNS של החבר.

שימוש במידע וחשיפתו האתר ישתמש במידע שהגולש מספק ברשת האינטרנט למטרה/ות אותם אישר הגולש. בנוסף, בעלי האתר עשויים לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, במסגרתם יוצע לגולש מידע שבעלי האתר חושבים שהגולש עשוי לגלות בו עניין, לרבות, אך לא רק, מידע פירסומי, הצעת הטבות שונות לחברי עמותה, או לבקש את אישורו של הגולש להשתתף בסקר או על עניין אשר העמותה מוצאת בו ערך על מנת לתת שירות טוב יותר לחבריה. 

במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק, הגולש מוזמן/מתבקש ליצור עם העמותה/עם האתר קשר בכתובת Info@Hovlim.com.

 אופן/ דרכי שיתוף המידע האישי שמסר הגולש האתר/ העמותה לא ישתפו/יחלקו עם צדדי ג‘ במידע האישי אותו סיפק הגולש, מלבד במקרים הבאים: א. למטרה/ות אותן אישר הגולש. ב. בהסכמתו של הגולש. ג. לצורכי מחקר ופילוח על ידי העמותה ו/או מי מטעמה. ד. לכשהדבר יידרש על פי כל דין או כפי שהאתר/העמותה, ימצאו לנכון, שהכרחי לעשות, על מנת להגן על העמותה/על האתר או להגן על אחרים מפגיעה (כגון במקרים של: צו בית משפט, צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר העמותה/האתר סבורים/חושבים/מאמינים, שמישהו גורם) או עומד/צפוי לגרום לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר. ה. לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזית, לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית שלנו) כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר (ו/או: ו. ליידע את הגולש כאשר האתר/ העמותה משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר.

בנוסף, העמותה/ האתר, עשויים לשתף צדדי ג‘ בחלק מהמידע האישי אותו סיפק הגולש ברשת, חברות בין אם אותן חברות הינן בשיתוף עם העמותה/ מסונפות לעמותה/ קשורות/משויכות עם האתר ובין אם לאו ,לרבות לצורך דיוור הצעות והטבות ייחודיות מטעמם לחברי עמותה וברור לי כי העמותה לא תחשב לעניין דיוור זה ל“מפרסם“, כהגדרתו בסעיף 30א.א ( לחוק התקשורת ) בזק ושידורים (תשמ“ב – 1982. במידה שהגולש ירצה שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלו עם צדדי ג‘ כאמור, הגולש מתבקש ליצור עם האתר קשר בכתובת: Info@Hovlim.com.

אם הגולש מאשר/מסכים לקבל הודעות מחברות שאינן בשיתוף משויכות/מסונפות לאתר הגולש עשוי hצטרך לתקשר עימן באופן ישיר. אם הגולש יחליט, בזמן מאוחר יותר, שאינו מעוניין יותר לקבל הודעות/ לתקשר עם חברות/צדדי ג‘ כאמור, או אם ירצה הגולש לשנות מידע אותו סיפק ברשת, במקרה זה, על הגולש למסור את כל התיקונים/שינויים/התאמות למידע האישי שלו, ישירות לחברה עימה הוא מתקשר, כאשר שינויים/תיקונים/התאמות אלה, לא יקשרו בין האתר לבין אותן חברות שאינן כלולות/מקושרות עימנו/עם האתר.

אם האתר משתף מידע אישי עם חברה שאינה משוייכת ישירות לאתר, הגולש מתבקש לדרוש מאותה חברה לשמור ולהגן על המידע מסוג זה באופן שהולם את מדיניות אתר זה. מובהר כי חברות כאמור לעיל, שהינן צדדים שלישיים, אינן מצויות בשליטת האתר ו/או העמותה בשום אופן ועל כן העמותה אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן חברות אלו, שאינן קשורות לאתר, יעשו שימוש במידע האישי של הגולש. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.


 

מאגרי מידע ושמירה על פרטיות 

בכפוף להסכמת הגולש, יצורף הגולש אל מאגר המידע של העמותה והעמותה תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות העמותה וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים. הגולש מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל העמותה באמצעות האתר ישמש את העמותה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. 

הגולש מצהיר, כי ידוע לו שהעמותה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל הגולשים והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות העמותה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה. עם הסכמת הגולש לקבלת דיוור, מאשר הגולש לעמותה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט ,(SMS) הודעות ווטסאפ וכיוצ"ב. 

גולש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לעמותה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור. אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר. 

כמו כן, העמותה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות. איסוף מידע על ידי גורמים אחרים האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. 

הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם. האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.

נוסף על כך, העמותה משתמש בפלטפורמות רישות חברתי לרבות קבוצות באתר זה, אפליקציית מגדלור המופעלת ע"י Connecteam. מידע אישי אשר ישותף לכלל חברי הקבוצה במסגרת קבוצות אלו יעשה באישור בהסכמת המשתמש. 

 1. שיפוי

משתמש האתר מתחייב בזאת לשפות את העמותה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל מי מטעמה בגין כל דרישה, תביעה,  נזק,  הפסד,  אבדן רווח,  תשלום, או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וזאת עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק בקשר עם השימוש באתר על ידי משתמש האתר ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג' כלשהו לרבות בקשר או כתוצאה מתכנים שהמשתמש העלה לאתר, מסר לפרסום באתר, קישורים שביצע לאתר או לאתרים אחרים וכן ביחס לכל הפרה אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין, העמותה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לחדול את השימוש של מי ממשתמשי האתר אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

 1. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה עמותה אחראית לנזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, או תוצאתיים הנובעים מהשימוש או מהיעדר השימוש באתר, שירותים או תוכן אלה או הנובעים מהמידע המפורסם באתר, לרבות חסרים, אי-דיוקים או טעויות של מידע שהתקבל כתוצאה משימוש באתר זה או בשירותים; בכל מקרה, לרבות נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או נזקים בלתי מוחשיים אחרים, גם אם התקבלה התראה על האפשרות לנזקים כאמור, בין אם הם מקורם בחוזה, נזיקין, רשלנות, חבות וכיו"ב. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, האחריות הכוללת של העמותה בקשר עם האתר, התוכן, השירותים או ההסכם תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידי המשתמש בפועל במהלך חודש אחד מראש, אם בכלל. 

 1. שונות

 • על תנאי השימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הנך מסכים כי בכל מחלוקת שתתעורר בינך לבין העמותה מתוך או בקשר לתנאים אלה, לבתי המשפט הרגילים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוטית בלעדית, ואתה מסכים בזה ומסופק לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט לצורך התדיינות על כל פעולה כאמור.

 • העמותה רשאית לשנות בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה העמותה את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, , תודיע על כך העמותה על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ודיוור השינוי באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שנמסר על ידי המשתמש בעת הרשמתו לאתר. המדיניות החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשתמש יהא רשאי להחליט אם ברצונו להמשיך להשתמש באתר ובשירותים במסגרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות המתוקנים. עם זאת, המשך השימוש באתר ו/או בשירותים יהוו הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע משימוש באתר ו/או בשירותים.  

 • העמותה רשאית למסור לך הודעות, לרבות הודעות הנוגעות לשינויים, השהייה/הגבלה ו/או סיום של חשבונך באתר, בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל או בפרסומים באתר. ההודעה תיחשב כנמסרה 48 שעות לאחר שליחת דואר אלקטרוני. אם ההודעה ניתנת בדואר לכתובת הדואר שלך, אם סופקה על ידך, היא תיחשב כנמסרה כעשרה (10) ימים לאחר תאריך השליחה. הודעות המופיעות באתר ייחשבו בשלושים (30) ימים לאחר הרישום הראשוני.

 • העדר אכיפה על ידי העמותה של כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא יהווה ויתור על זכות זו ו/או כל זכות ו/או הוראה אחרת. כל ויתור על זכות ו/או תנאי כלשהו מתנאים אלה יהיה תקף רק בוצע בכתב וחתום על ידי העמותה.

 • אם תנאי כלשהו בין תנאי השימוש נקבעו על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי חוקיים, בטלים או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנים לאכיפה, אזי ההוראה תוגבל או תבוטל עד למידה המינימלית הנדרשת ולא תשפיע על תוקפו ועל יכולת אכיפתו של כל תנאי אחר.

 • תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וההנחיות מהווים את ההסכם המלא בינך לבין העמותה  עבור הנושאים המפורטים בו.

ארגון בוגרי קורס חובלים - מדיניות פרטיות

כללי

עמותת ארגון בוגרי קורס חובלים ע"ר 580481166 (להלן: "העמותה" ו/או "אנחנו") מסורה להגנת הפרטיות. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת באיזה אופן המידע נאסף, השימוש שהעמותה עושה במידע ואילו אמצעים העמותה נוקטת על מנת להגן על המידע ועל פרטיותם של מושאי המידע. בטרם העברת כל מידע לעמותה, אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת מטה.

מסירת המידע על ידך, הינה על פי רצונך החופשי ובהסכמתך המלאה לכך, וכי לא חלה חובה חוקית למסירת המידע על ידך לעמותה. בעצם השימוש בשירותים, כהגדרתם במדיניות השימוש של העמותה, הינך נותן את הסכמתך לשימוש במידע על ידי העמותה, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

מדיניות זו חלה על המידע שאנו אוספים ממקורות שונים:

מדיניות זו חלה על כל המידע הנאסף על ידי העמותה ממקורות ובאמצעים שונים, לרבות דרך אתר האינטרנט https://www.hovlim.com (להלן: "האתר"), קבוצת הפייסבוק, בדואר אלקטרוני, הודעות טקסט ומסרים אלקטרוניים אחרים בינך לבין האתר ומצדדים שלישיים, בין אם הם שותפים או ספקים.

המידע שאתה מספק לנו

כאשר אתה משתמש או מתעניין במוצרים ובשירותים, לרבות באמצעות האתר ובאמצעים אלקטרוניים אחרים, העמותה אוספת את המידע שתספק לנו על פי שיקול דעתך, לרבות מידע אישי. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול פרטים ליצירת קשר, כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספר הטלפון, כתובת, העדפות הקשר, תפקיד, אופי התקשורת ומידע אישי נוסף, וכן פרטי תשלום ואשראי. לידיעתך, אין לך כל התחייבות משפטית למסור לנו מידע אישי, והגשת מידע זה כפופה אך ורק לשיקול דעתך הבלעדי ולהסכמתך. עם זאת, אם לא תספק לנו את המידע האישי הנדרש, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המידע ו/או השירותים שאתה מבקש.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

לצורך זיהוי יעיל ומהיר של משתמשי האתר, מבצע האתר שימוש בקבצי Cookies. בעזרת קבצי ה Cookies אוספת העמותה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים לצרכי אבטחת מידע. המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן והעמותה נוקטת במידע זה בזהירות כך שרק היא ו/או מי מטעמה יכולים לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies. משתמש האתר נותן את רשותו לעמותה להשתמש בקבצי Cookies באמצעות מחשבו, וכן להשתמש במידע האגור בקבצי ה  Cookies ולזהות את משתמש האתר בהתאם לכך. במידה ומשתמש האתר אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies, יוכל משתמש האתר להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא מבצע שימוש.  כמו כן, באפשרותו של משתמש האתר למחוק את קבצי ה Cookies ממחשבו בכל רגע נתון. אולם, ייתכן ונטרול השימוש ו/או מחיקת קבצי ה Cookies יגרום לכך שלא תהיה אפשרות שימוש בחלק מהשירותים באתר.

כמו כן, ייתכן ויופיעו בפני משתמש האתר קישורים ו/או הפניות ו/או פרסומות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "תכני צדדי ג'"). תכני צדדי ג' אינם מהווים פרסום על ידי העמותה ו/או מטעמה והעמותה איננה שולטת ו/או מפקחת עליהם. מובהר, כי הימצאותו של קישור לאתר צד ג' ו/או הפנייה כאמור באתר העמותה, אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנו ואינו מלמד כי תוכן אתר צד ג' המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא ו/או עדכני. 

העמותה לא תהא אחראית לתכני אתרי צדדי ג' אליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם. העמותה שומרת לעצמה הזכות להסיר מאתר העמותה קישורים ו/או להימנע מהוספת קישורים ו/או הפניות לאתרי צדדי ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל התקשרות כלשהי בין משתמש האתר לבין צדדי ג' הנה באחריותו של משתמש האתר ובאחריות צד ג' הרלוונטי בלבד. למען הסר ספק, לעמותה לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור ולא תהא חייבת בכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם, ככל ושיגרם, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכני צדדי ג' מכל סוג שהוא, המופיעים באתר העמותה.

בנוסף, כאשר אתה מבקר בקבוצת הפייסבוק ו/או ספקי השירות שלנו, אלה עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים. לגורמים אלה מדיניות פרטיות עצמאית ונפרדת משל מדיניות הפרטיות של העמותה, ומידע שייאסף על ידי גופים אלה יהא כפוף למדיניות הפרטיות של אותם הגופים.

לידיעתך, אין לנו שום סמכות משפטית לאכוף את ספקי שירותי האינטרנט שהקצו את כתובות פרוטוקול האינטרנט שלך (IP) המשמשות בגישה שלך לאתר, כדי לספק לנו את פרטי הזיהוי שלך. המידע הנ"ל שנאסף אינו חושף בהכרח את זהותך באופן ישיר, אולם תחת תחומי שיפוט מסוימים לותחולתה של החקיקה להגנת הפרטיותיתע, מידע זה עשוי להיחשב כמידע אישי.

יובהר, כי העמותה רשאית להתקשר עם ספקי שירות חיצוניים בכדי: (א) לעקוב ולנתח הן את השימוש והן את המידע הסטטיסטי של נפח האינטראקציה שלנו; (ב) לשפר את חוויית המשתמשים באתר שלנו; וכן (ג) לספק פרסומים מקוונים ממוקדים ושיווק, בהתאם לדין החל; למטרות האמורות, אנו וספקי השירותים שלנו, אוספים באופן אוטומטי מידע בנוגע לשימוש באתר, לרבות באמצעות שימוש במזהי פעילויות באתר, בעוגיות, בתגי JavaScript ובטכנולוגיות אחרות, כולל כאלה שמוצבות במחשב שלך בעת ביקור באתר שלנו.

שימוש במידע

השימוש במידע על ידי העמותה עשוי לשמש, בין היתר, בכדי:

 • לספק למשתמש שירותים המבוקשים על ידו;

 • לבצע עסקאות תשלום באמצעות מידע לחיוב המסופק על ידי המשתמש. מובהר כי תרומה באשראי תאה כפופה לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של ספק הסליקה האינטרנטי כפי שמופיע בעמוד התרומות באתר;

 • לשלוח למשתמשים מידע הקשור לעמותה או לשירותיה;

 • דיוור הודעות שירות;

 • לענות על שאלות המשתמשים ולספק למשתמשים מידע בנוגע לשירותים;

 • לספק חוויה אישית וליישם העדפות המשתמשים;

 • להציע למשתמשים שירותים נוספים אשר עשויים לעניין אותו;

 • לספק למשתמשים  תוכן שיווקי (בהתאם לחוק החל).

העמותה תמנע, ככל האפשר, מהעברת מידע אישי על המשתמשים לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן: 

 • לספקי שירותים חיצוניים כמופרט במדיניות פרטיות זו .

 • כאשר המידע אודות משתמש האתר מפורסם על ידי המשתמש ביוזמתו באופן פומבי. 

 • באם העמותה תמצא, כי פעולותיו של משתמש מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש מנוגדות לדין ו/או בגדר תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהא העמותה רשאית למסור כל מידע לפי הנדרש לרשויות החוק המתאימות.

 • אם יתקבל בידי העמותה ו/או למי מטעמה צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.

 • אם נדרש על פי חוק כדי למנוע, לחקור או לנקוט פעולה בנוגע לפעולות בלתי חוקיות או בתגובה לתהליכים משפטיים, צווי בית משפט, או לבסס או לממש זכויות משפטיות של העמותה בתביעות משפטיות כלפיה.

 • בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.

 • במידה והעמותה תעביר את פעילותה ו/או תתמזג עם גוף אחר, תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתה. כן תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכות לעיין במידע

על-פי החוק, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

אבטחה

העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר, לרבות תוך עמידה בתקנות הגנת הפרטיות _______. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה ו/או מי מטעמה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, העמותה אינה מתחייבת כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או למידע המצוי ו/או שהוזן באתר העמותה.

אנו עוקבים אחר תקני התעשייה המקובלים כדי להגן על המידע האישי מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה לא מורשית, גילוי, גניבה או הרס. עם זאת, בשל אופיו של תקשורת אינטרנט וטכנולוגיות מתפתחות, כניסה או שימוש לא מורשים, חומרה או כשל תוכנה וגורמים אחרים, איננו יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט של המידע האישי או שהמידע האישי יהיה חסין מפני כל עוול, תקלות , יירוט בלתי חוקי או גישה.

 1. דיוור

אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מעת לעת, הודעות דואר אלקטרוני עם הצעות והודעות בקשר עם פעילות העמותה. אם אינך מעוניין עוד לקבל הודעות דואר אלקטרוני עם הצעות והודעות בקשר עם פעילות העמותה, תוכל להימחק מרשימת התפוצה של הודעות דואר אלקטרוני אלה, על ידי לחיצה על הקישור להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל  דואר אלקטרוני כאמור

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. במקרה זה, נודיע לך על שינויים או שינויים כאמור על ידי פרסום הודעה באתר שלנו או בשירותים שלנו, ושינויים אלו ייכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד פרסומם באתר, ובלבד שאם נצטרך להתאים את המדיניות לדרישות החוק, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף באופן מידי או כנדרש בדרישות החוק הרלוונטיות. 

אתה תהיה רשאי להחליט אם ברצונך להמשיך להשתמש באתר ו / או בשירותים במסגרת מדיניות הפרטיות המתוקנת. עם זאת, שים לב, המשך השימוש שלך בשירותים יציין את הסכמתך למדיניות הפרטיות המתוקנת. 

המשתמש יכול לבטל את הרשמתו לקבלת דיוור בכל עת על ידי לחיצה על כפתור unsubscribe בשירותים בהם משתמשת העמותה. המשתמש מכיר ומסכים לכך שבביטול הרשמה לשירות ו/או הודעות שירות, המשתמש יישא באחריות המלאה להשלכות, במישרין או בעקיפין, הנובעות מאי-ידיעה על הישרות ו/או תוכן הודעות השירות במועד. 

לבירורים ושאלות, ניתן ליצור קשר עם העמותה בדרכים הבאות:

כתובת דואר אלקטרוני: info@hovlim.com

bottom of page